HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) truyền thống hoạt động như một hệ thống độc lập với sự giám sát và điều khiển riêng biệt cho các ứng dụng như điều khiển HVAC, kiểm soát năng lượng và quản lý nguồn điện và chiếu sáng,... Với giải pháp BMS của MODIS bạn có thể sử dụng dễ dàng như một hệ thống độc lập hoặc kết hợp các hệ điều khiển khác nhau để hình thành nên một giải pháp quản lý tập trung với nhiều sự thuận lợi và hiệu quả trong vận hành & khai thác

Building Management